SOFIA-RILA MONASTERY-RUPITE-MELNIK - TWO DAYS - /mon., / UNKNOWN BULGARIA